Pokyny pre rodičov a deti

 • Pred nástupom dieťaťa do klubu ŠPORT HROU PREŠOV rodič vyplní a podpíše záväznú prihlášku, ktorú pošle naskenovanú mailom na adresu sporthroupresov@gmail.com alebo osobne odovzdá trénerke D. Leutterovej.
 • Platba  za tréningy sa realizuje  po zaevidovaní prihlášky. Platba sa realizuje  vždy  mesačne do 15. v danom mesiaci.
 • Členský príspevok je povinný na každú sezónun(obdobie september- jún) na dieťa podľa aktuálneho cenníka, bez ohľadu dňa a mesiaca nástupu do klubu, a je splatný po zaevidovaný prihlášky a nástupe do klubu.
 • Dieťa navštevujúce tréningy ŠPORT HROU PREŠOV je v dobrom zdravotnom stave.
 •  V prípade neprítomnosti dieťa, je vhodné, aby rodič oznámil jeho neúčasť na  tréningu mailom na sporthroupresov@gmail.com alebo trénerovi/trénerke.
 • Tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia.
 • Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť ihneď po ukončení tréningu.
 • Počas tréningu je nutné dodržiavať pokyny trénerov.
 • Do telocvične a na tartan v športovej hale sa vstupuje len v čistých teniskách.
 • Telocvičňa  a športová hala sa počas tréningu môže opúšťať len so súhlasom trénera.
 • V telocvični a v športovej hale (na tréningovej ploche) je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo.
 • Dieťa si na tréning prinesie: športové oblečenie, čistú športovú obuv určenú do telocvične a do haly , pitie v umelo-hmotnej fľaši.
 • Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nekonajú.
 • Za neúčasť dieťaťa na tréningu nevzniká nárok na náhradu  ani vrátenie poplatku za tréningy,  ani za ospravedlnené hodiny. Rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na tréningoch blokuje miesto inému dieťaťu, ktoré sa do klubu nedostalo.
 • V prípade, že je dieťa choré viac ako štyri hodiny po sebe ( na základe preukázaného lekárskeho potvrdenia), je možné absolvovať tréning v náhradnom termíne. ŠPORT HROU PREŠOV, o.z. si vyhradzuje právo určenia náhradného termínu, času aj miesta.
 • V prípade, že sa rodič rozhodne, že dieťa už nebude navštevovať tréningy ŠPORT HROU PREŠOV je povinný toto oznámiť mailom: sporthroupresov@gmail.com a dieťa z klubu odhlásiť.
 • Rodič berie na vedomie, že ŠPORT HROU PREŠOV, o.z. ako organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia, či iné škody nespôsobené priamo cvičebným zadaním.
 • Deti nie sú počas tréningu úrazovo poistené.