Pokyny pre rodičov a deti

 

  • Pred nástupom dieťaťa do klubu ŠPORT HROU rodič kompletne vyplní a podpíše záväznú  prihlášku, ktorú pošle naskenovanú mailom na adresu sporthrou@sporthrou.sk alebo osobne odovzdá trénerovi.
  • Platba  za tréningy sa realizuje  po zaevidovaní prihlášky. Platba sa realizuje  vždy  mesačne do 15. v danom mesiaci.
  • Členský príspevok je povinný na každú sezónu (obdobie september- jún ) na dieťa podľa aktuálneho cenníka, bez ohladu dňa a mesiaca nástupu do klubu a  je splatný po zaevidovaný prihlášky a nástupe do klubu.
  • Dieťa navštevujúce tréningy ŠPORT HROU je v dobrom zdravotnom stave.
  •  V prípade neprítomnosti dieťa, je vhodné, aby rodič oznámil jeho neúčasť na  tréningu mailom na sporthrou@sporthrou.sk alebo trénerovi.
  • Tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia.
  • Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť ihneď po ukončení tréningu.
  • Počas tréningu je nutné dodržiavať diciplínu, poriadok a pokyny trénerov.
  • Do telocvične a na tartan v športovej hale sa vstupuje len v čistých teniskách.
  • Telocvičňa  a športová hala sa počas tréningu môže opúšťať len so súhlasom trénera.
  • ŠPORT HROU o.z. si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie tréningu zo závažných dôvodov, ako aj z dôvodu konania sa atletických pretekov organizovaných SAZ a AZB.
  • Tréner uvedený ako tréner danej skupiny pri príjimaní dieťaťa do klubu sa môže počas trvania tréningov zmeniť za iného trénera z akéhokoľvek dôvodu.
  • V telocvični a v športovej hale (na tréningovej ploche) je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo.
  • Dieťa si na tréning prinesie: športové oblečenie, čistú športovú obuv určenú do telocvične a do haly , pitie v umelo-hmotnej fľaši.
  • Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy všeobecnej pohybovej prípravy nekonajú. Atletické térningy počas prázdnin a štátnych sviatkov prebiehajú počas pokynov trénera.
  • Za neúčasť dieťaťa na tréningu nevzniká nárok na náhradu  ani vrátenie poplatku za tréningy,  ani za ospravedlnené hodiny. Rodič berie na vedomie, že častou neprítomnosťou svojho dieťaťa na tréningoch blokuje miesto inému dieťaťu, ktoré sa do klubu nedostalo.
  • V prípade, že dieťa malo vážny úraz, zlomeninu alebo iné zranenie, ktoré zabraňuje možnosti trénovania je potrebné túto skutočnosť oznámiť mailom sporthrou@sporthrou.sk , preukázať lekárske potvrdenie, a po ďalšej dohode s rodičom môže vedenie klubu dieťa od poplatkov za tréningy oslobodiť.
  • V prípade, že sa rodič rozhodne, že dieťa už nebude navštevovať tréningy ŠPORT HROU je povinný toto oznámiť mailom: sporthrou@sporthrou.sk a dieťa z klubu odhlásiť.
  • Rodič berie na vedomie, že ŠPORT HROU, o.z. ako organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia, či iné škody nespôsobené priamo cvičebným zadaním.
  • Deti nie sú počas tréningu úrazovo poistené.